อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายงานงบฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 ก.ค. 67 15
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ( 1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ67 2 ก.ค. 67 17
รายงานงบฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 29 ม.ย. 67 41
ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ) 3 ม.ย. 67 40
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ( ภ.ด.ส.๑/๒ ) ประจำปี ๒๕๖๗ 1 ม.ย. 67 50
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8 ก.พ. 67 105
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 31 ม.ค. 67 190
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566) 29 ม.ค. 67 64
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ 2567 5 ม.ค. 67 114
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 20 พ.ย. 66 73
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 20 ต.ค. 66 91
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 66 88
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 6 ต.ค. 66 77
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ 25 ก.ค. 66 128
การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ 24 ก.ค. 66 117
ประกาศกรมปศุสัตว์ กำหนดแบบคำขอ ใบแบบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ 24 ก.ค. 66 129
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)​ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 6 ก.ค. 66 172
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 29 พ.ค. 66 188
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 ม.ย. 66 165
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 66 328
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 21 มี.ค. 66 164
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 20 มี.ค. 66 211
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 มี.ค. 66 161
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 มี.ค. 66 175
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 28 ก.พ. 66 219
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 31 ม.ค. 66 207
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยใสสะอาด ๒๕๖๖ และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) 23 ม.ค. 66 236
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 6 ม.ค. 66 213
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 7 ธ.ค. 65 219
ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 7 ธ.ค. 65 204